به وبسایت رسمی دکتر میترا بابک خوش آمدید.

Dr. Mitra Babak

تور جهانی سمینار روانشناسی خشونت از دیدگاه های مختلت   در شهر کاردیف - انگستان 

تور جهانی سمینار روانشناسی خشونت از دیدگاه های مختلت   در شهر منچستر - انگستان 

تور جهانی سمینار روانشناسی خشونت از دیدگاه های مختلت   در شهر بریستول - انگستان 

تور سراسری جهانی همبستگی

" نه به خشونت گفتاری" در کشور آلمان  کلن

تور سراسری جهانی همبستگی

" نه به خشونت گفتاری" در کشور دانمارک کوپنهاگ

Contact US

Privacy Policy

Contract

© 2019 Mitra Babak