Mitra Babak Weekly Seminar Videos 28

                                                                                                                                                                                    ویدئوهای سمینار هفتگی میترا بابک

mitra Babak: تغییر رفتار در رابطه بعد ازسمینار

children"s right choice تحمیل نکردن رشته تحصیلی به فرزندان و دادن حق انتخاب به آنها

Isolation دلایل غیر منطقی کنترل و ایزوله کردن پدر و مادر با فرزندان خود

Fatuity: کلمه "بیشعوری" از دید روانشناسی

Find you kids talents توانایی های فرزند خود را شکوفا کنیم و نه سرکوب

Control & lying کنترل و دروغگویی

Mitra Babak: دیدگاه ما به زندگی و تاثیر آن درانتخاب مسیر زندگی

Mitra Babak: How to behave with refugees چطور با پناهجوها رفتار کنیم

Learning from others الگوبرداری از رابطه خوب دیگران برای خود