Mitra Babak Weekly Seminar Videos 32

                                                                                                                                                                                    ویدئوهای سمینار هفتگی میترا بابک

Success & freedom after changing موفقیت و رهایی پس از تغییر برای رشد شخصیتی

The circle of addiction دایره اعتیاد چیست

Self-pity اعتیاد به قربانی بودم و دلسوزی برای خود

Apologizing معنی عذرخواهی در فرهنگ ما

Is positive addiction okay آیا اعتیاد مثبت اشکال نداره

Who is to blame مقصر کیست

Addiction to control another اعتیاد به کنترل کردن دیگری

Bereaved family support حمایت اعضای سمینار از خانواده سوگوار

Play with our kids با فرزند مان بازی کنیم