سمینار بحران در ازدواجهای دو  فرهنگی و

پیامدهای آن بر فرزندان در دانمارک, کوپنهاگ

سمینار مشکلات در ایجاد و حفظ رابطه : سوئد, استکهلم و گوتنبرگ

تور سراسری جهانی همبستگی

" نه به خشونت گفتاری" در کشور آلمان  کلن

تور سراسری جهانی همبستگی

" نه به خشونت گفتاری" در کشور دانمارک کوپنهاگ

Norway Seminar (2018)

Canada Seminar (2018)

Norway (2013) Seminar Topic:

 

What is Self-Awareness?


موضوع سمینار نروژ :

 خود آگاهی و خودشناسی چیست؟

 

Norway seminar album

Contact US

Privacy Policy

Contract

© 2019 Mitra Babak