Mitra Babak's weekly program on Manoto TV (Manoto+) Page 19

                                                                                                                                                                           + برنامه هفتگی میترا بابک در من و تو 

Mitra Babak (ٌFear of....) 1/2 ( میترا بابک (ترس از بیرون آمدن از نقش قربانی

Mitra Babak (Resolution) ( میترا بابک (هدف و تصمیم تو برای سال نو چیست؟

Mitra Babak (ٌFear of....) 2/2 ( میترا بابک (ترس از بیرون آمدن از نقش قربانی

Mitra Babak (Unfinished businesses) ( میترا بابک (کارها و حرفهای ناتمام

Mitra Babak (Noroz &....) ( میترا بابک (عدم تمایل به دید و بازدید عید نوروز

Mitra Babak (Unfinished businesses) ( میترا بابک (روش برخورد با حرفهای ناتمام

Next Page