Mitra Babak Weekly Seminar Videos 9

                                                                                                                                                                                    ویدئوهای سمینار هفتگی میترا بابک

کمک های سازنده تراپی 

Adequate behavioral برخورد اصولی با افراد غیر اصولی 

Breack Through of Failure شکست و چگونگی عبور از آن

 

قهر کردن

 

Attachment وابستگی و ایجاد خلاء در زندگی

 

مهارت و سرعت یادگیری در تراپی

 

Parent’s effect تاثیر روابط پدر و مادر در فرزندان

 

Violence خشم و برخورد فیزیکی

 

یافتن توانایی ها و زیبایی های اخلاقی نه فقط زیبایی های ظاهری