Radio Omid Iran Videos Page 6

Mitra Babak (ُShamefaced ) 19.11.13 28 (میترا بابک (شرم ازخانواده خود در برابر همسر

 

Mitra Babak (fear of marriage) 3.12.13 29 (میترا بابک (طفره رفتن از ازدواج

Mitra Babak (Racism) 19.11.13 28 (میترا بابک (فریاد دخت افغان از تبعیض نژادی

Mitra Babak ( second child) 3.12.13 29 (میترا بابک (مشکلات با بچه دوم

Mitra Babak (Question & Answer) 3.12.13 29 (میترا بابک (سئوال و جواب

Mitra Babak (Suicide) 3.12.13 29 ( میترا بابک ( خودکشی